MARKA TESCİL

Marka Tescili

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka İzleme

Türk Patent Enstitüsü’ne müracaat edilen markalar, tescil edilmek üzere aylık olarak yayınlanan Marka Müracaat Bültenlerinde ilan edilmektedir. Bültenlerde ilan edilen markalar 3 aylık süre ile askıda kalır. Marka izlemede, bültenlerde ilan edilen markaların marka sahipleri adına tescilli markalara benzerlik yönünden karşılaştırılması ve benzerler markaların tescilinin engellenmesine yönelik çalışma yapılmaktadır. Müracaat edilen her markayı, tescilli marka sahibi bireysel olarak aylık ilan sistemi ve bültenlerin sürekli takibindeki zorluklar nedeniyle markasının benzerlerini değerlendirmesi mümkün değildir. Aylık olarak yayınlanan resmi markalar bülteninde ilana çıkan benzer veya yakın benzer markalara itiraz edilmediği taktirde, müracaat edilen markanın tescil işlemi gerçekleşecektir. Bu da gerçek hak sahibi kimselerin mağduriyeti anlamını taşımaktadır. Marka izleme hizmeti alan hak sahipleri tespit edilen benzer markalara zamanında itiraz ederek haklarını korumaya yönelik geliştirilmiş bir sistemdir.

Marka Ön Araştırma

Marka tescil başvurusu öncesi benzerlik araştırması, tescili istenen ibarelerin, başkası adına tescilli olup olmadığı hakkında ön fikir oluşturur. Ön araştırma yapılmaması durumunda, yani başvurulan markanın tescilli olması durumunda marka tescil işlemi gerçekleştirilemeyecek ve gereksiz mali harcamalar yapılmış olacaktır. Bundan dolayıda marka ön araştırma müracaatın en önemli aşaması olmaktadır.

Marka Yenileme

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu koruma süresi her 10 yılda bir yenilemek şartı ile sınırsızdır. Koruma süresi sona ermek üzere marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içeresinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Markalardaki yenileme işlemi markaların devamı için şarttır. Kullanılan markanın emtia alanları genişlemiş ise yenileme işlemi yine yapılmalı, ancak genişleyen emtia alanları için de yeni müracaat yapılmalıdır. Önceki markanın yenilenmeyip geçerliliğini yitirmesini beklemek ve yeniden önceki emtiaları da içinde alan müracaat yapmak önerilen bir yol değildir.

Marka Adres Değişikliği

Marka Tescil sahibinin markalar üzerinde yapacağı Adres değişikliğini, resmi olarak yurtiçi işlemler için Türk Patent Enstitüsü’ne, yurtdışı tesciller için ise ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisi’ne bildirmesi gerekir. Bu değişikliğin bildirilmemesi tescil sahibi adına istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet verebilir. Dolayısı ile marka üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka ilgili resmi kayıtlarda da olması gerekir.

Marka Ünvan Değişikliği

Marka Tescil sahibinin markalar üzerinde yapacağı Unvan değişikliğini, resmi olarak yurtiçi işlemler için Türk Patent Enstitüsü’ne, yurtdışı tesciller için ise ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisi’ne bildirmesi gerekir. Bu değişikliğin bildirilmemesi tescil sahibi adına istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet verebilir. Dolayısı ile marka üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka ilgili resmi kayıtlarda da olması gerekir.

Marka Nevi Değişikliği

Marka Tescil sahibinin markalar üzerinde yapacağı Nevi değişikliğini, resmi olarak yurtiçi işlemler için Türk Patent Enstitüsü’ne, yurtdışı tesciller için ise ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisi’ne bildirmesi gerekir. Bu değişikliğin bildirilmemesi tescil sahibi adına istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet verebilir. Dolayısı ile marka üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka ilgili resmi kayıtlarda da olması gerekir.

Marka Devir

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname madde 16/1 uyarınca; marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir. Bir markanın devri, yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca noter huzurunda imzalanır, aksi sözleşmeler hükümsüzdür. Markanın devri, taraflardan birinin talebi üzerine Türk Patent Enstitüsü’nce sicile tescil edilir ve yayınlanır. Devir sözleşmesinin her iki tarafı da devrin sicile tescil edilmesini talep edebilir. Devre konu markanın benzerleri varsa, (ilgili sınıflarda) benzer markalarında mutlaka devri gerekmektedir.

Marka Lisans

Marka sahibi, marka tescil kapsamında yer alan mal veya hizmetlerden bir bölümünün veya tamamının üzerinde markasının kullanma hakkını (lisans) üçüncü şahıslara verebilir. Lisansın sicile kaydı için; noter onaylı lisans sözleşmesi, marka tescil belgesi gereklidir. Lisans sözleşmesinde, markanın tarih ve numarası, kısmi lisanslarda lisansa konu mal veya hizmetler, lisans hakkı verenin ve alanın adı, soyadı, tüzel kişi ise unvanı, uyruğu, lisans bedeli(bedelli veya bedelsiz),ikametgâh adresi ve lisansın süresinin belirtilmesi ve lisans harcı ve ücreti ödenti belgesinin gönderilmesi gerekir. Lisansı verilen markanın yenilenmesi durumunda lisans devamı ücreti yatırılarak, lisansın yeniletilmesi gerekmektedir. Lisans; inhisarı lisans veya inhisarı olmayan lisans şeklinde verilebilir. Aksi Sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans inhisarı değildir. İnhisarı lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz. Sicile kaydedilmeyen lisans, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

Coğrafi İşaret Tescili

Sınai mülkiyet hakları kapsamında olan coğrafi işaretler menşe ve mahreç işaretleri olarak iki grupta anılırlar. Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı menşe adı olarak anılır. Bu şekilde anılabilmesi için ürünün, Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması; Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması; Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması, şartlarının birlikte karşılanması gerekir. Bu tür ürünlere örnek olarak Çerkez peyniri, Trabzon tereyağı, Bozcaada şarabı, Van otlu peyniri verilebilir. Bu ürünlerin nitelikleri, kalitesi, ünü ve diğer özellikleri belirli bir coğrafi yerin doğa ve beşeri unsurlarından kaynaklanan özellikler taşır ve bu ürünler bu özellikleri ile ün kazanmışlardır. Menşe adını taşıyacak ürünler ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilemezler. Çünkü ürün, niteliklerini ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde kazanabilir.

Tanınmış Marka Tescili

Tanınmış marka kavramı; yalnızca hedef kitlesi tarafından değil; aynı zamanda, toplumun tüm kesimleri tarafından kabul edilebilir düzeyde tanınmışlığa erişmiş, herhangibir hatırlatmaya gerek kalmaksızın zihinlerde refleksif olarak belirli bir ürün veya işletme ile çağrışım yapan markaları ifade eder. Günümüzde marka hakkı sahiplerinin, tanınmış marka statüsünü kazanabilmelerinin iki yolu bulunmaktadır: Birincisi, “yürüyen bir dava içinde markanın tanınmışlığının tespitinin istenmesi”, İkincisi ise, “Türk Patent Enstitüsü’ne yapılacak tanınmışlığın tespitiyle ilgili başvuru”dur.
KAPAT